Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace zasílejte na adresu:

ZIPZAP s.r.o.

26. listopadu 1510/3

066 01 Humenné

Kontaktní e-mail: info@zipzap.sk

1.Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

má vlastnosti, které mezi námi byly sjednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

vyhovuje požadavkům právních předpisů;

zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

za vadu zboží je také považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi dohodnuto;

odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě kvality, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

nemá právní vady, tzn. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto chyby nevyskytnou v záruční době. Pokud nejste spotřebitelem, není vám zákonná záruční doba podle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Nad rámec záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá jen vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, přestože se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, patří vám práva z vadného plnění iv takovém případě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud jste spotřebitelem a chyba zboží se projeví během šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.Jak je záruční doba?

Záruční doba trvá do data minimální trvanlivosti, které je na zboží uvedeno, případně u věci podléhající zkáze po dobu, po kterou lze věc použít.

Není-li na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti a nevyplývá-li z povahy věci jinak, je záruční doba spotřebního zboží dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

Berte na vědomí, že v případě, že vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tzn. Zejména o dobu, po kterou je zboží u nás z důvodu reklamace.

Jak práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

A.Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, patří vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, patří vám tato práva z vadného plnění:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokud tak neučiníte, budou vám patřit jen ta práva, která by vám patřila při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

odstranění chyby; nebo

přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s námi.

Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

jste použili věc ještě před objevením vady;

jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo nejednáním; nebo

jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, nebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, ve které jste měli z použití věci prospěch.

B.Pouze jste-li spotřebitel:

B.Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době, patří vám níže uvedená práva z vadného plnění:

a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:

zboží během záruční doby ztratí některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

je vada neodstranitelná.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu nebo v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

nevyberete právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu vadného zboží;

nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí);

nenastolí nápravu v přiměřené době nebo v případech, kdy by vám zajištění nápravy působilo značné problémy; nebo

věc má vadu, ze které jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.

c) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že

je vada neodstranitelná;

nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí); nebo

není možné vyměnit vadné zboží za bezvadné.

4.Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nepatří, pokud:

jste o vadě před převzetím věci věděli;

jste chybu sami způsobili; nebo

uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

věci prodávané za nižší cenu – jen ve vztahu k vadě, pro kterou byla sjednána nižší cena; nebo

vyplývá-li to z povahy věci.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění chyby. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

v našem sídle;

v místě podnikání.

Doporučený postup při reklamaci:

pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat e-mailem či písemně;

zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, případně další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení;

pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoli z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2017.