Podmínky používání webového rozhraní

Podmínky používání webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.zipzap.sk (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

ZIPZAP s.r.o. (IČ: 50695347, DIČ: 2120424196)

26. listopadu 1510/3

066 01 Humenné

Kontaktní e-mail: info@zipzap.sk

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo jej jen navštěvujete, je nutné se řídit těmito pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky používání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, ke kterým máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a pro dále uvedené účely, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č.j. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky. Osobními údaji znamenají všechny informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, ale ne výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další podobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete či nikoli.

Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme co nejjednodušší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Data mohou být použita pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tzn. K vedení databáze uživatelů webového rozhraní ak nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoli odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOU a jsme vedeni v rejstříku na Úřad pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem _________.

Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neposkytujeme nikomu jinému. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud však s vybavením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto ustanovení se nedotýká vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

2.Služby společnosti Google a soubory cookies